ชื่อโรงเรียน

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน

Rattanakosinsomphod Bangkhunthian School

ร.ส.ท. หรือ RST หรือ RST School

พุทธพจน์

นตฺถิ ปญฺญาสมา อาภา แปลว่า แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี

สถานที่ตั้ง

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน เลขที่ 2 ถนนพระรามที่ 2 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10150

ภาพ : พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เสด็จพระราชดำเนินทรงชักสายสูตรยกช่อฟ้าพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม เนื่องในการพระราชพิธีฉลองกรุงรัตนโกสินทร์ครบ 200 ปี

วันสถาปนา

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตั้งการพระราชพิธีสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ เนื่องในวโรกาสที่กรุงรัตนโกสินทร์อายุบรรจบครบ 200 ปี ในวันที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2525 ตามคำกราบบังคมทูลของพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ นายกรัฐมนตรี (ในขณะขั้น) จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตั้งกำหนดการพระราชพิธีสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ และฉลองวัดพระศรีรัตนศาสดาราม โดยอนุโลมตามโบราณราชประเพณี กระทรวงศึกษาธิการร่วมเฉลิมฉลองเนื่องในการพระราชพิธีฉลองกรุงรัตนโกสินทร์ ครบ 200 ปี จึงได้จัดตั้งโรงเรียน 4 มุมเมือง เพื่อบรรเทาความแออัดจากการเดินทางเข้าไปเรียนในตัวเมือง และขยายโอกาสทางการศึกษาตามแนวพระราชดำริ โดยยกฐานะโรงเรียนบางขุนเทียนวิทยา ที่ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2522 ขึ้นเป็นโรงเรียนในโครงการพระราชดำริและโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ กระทรวงศึกษาธิการจึงได้ยกฐานะและประกาศเปลี่ยนชื่อโรงเรียน เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2525 นามว่า "โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน"

วันสถาปนาวันที่ 22 มีนาคม 2522

พระพุทธรูปประจำโรงเรียน

พระพุทธชินราชจำลองโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน

สีประจำโรงเรียน

สีเขียว หมายถึง ความอุดมสมบูรณ์ที่เจริญงอกงามประดุจการเจริญเติบโตของเด็กและเยวชน อันเป็นพื้นที่ตั้งของโรงเรียนที่แวดล้อมด้วยพื้นที่การเกษตร

สีเหลือง หมายถึง แสงสว่างของปัญญา ความรัก ความศรัทธา ความบริสุทธิ์เปรียบประดุจแสงสว่างจากเปลวเทียนที่สว่างไสวตลอดเวลา

เขียวเหลือง จึงหมายถึง การศึกษาคือความเจริญงอกงามทางปัญญาของเด็กและเยาวชน

ตราสัญลักษณ์

พระราชพิธีสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี ภาพมีลักษณะเป็นศิลปไทยทั้งสีและลายเส้น ประกอบด้วย ภาพเทวดาสององค์พนมมือไว้ หันหน้าเข้าหากัน อันมีความหมายว่า กรุงเทพมหานครเป็นเมืองแห่งชาวเทวดา และได้ร่วมกันเฉลิมฉลองกรุงรัตนโกสินทร์ในวาระสำคัญครบ 200 ปี เหนือภาพเทวดาเป็นภาพซุ้มวิมาน หมายถึง สิ่งก่อสร้างของกรุงเทพมหานคร (แบบซุ้มนี้ได้แบบมาจากซุ้มประดิษฐานพระสยามเทวาธิราช ในพระบรมมหาราชวัง ตามคำแนะนำของท่านรองราชเลขาธิการ) เบื้องล่างเป็นอักษรข้อความว่า สมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี อยู่ด้านบน พ.ศ. 2525 อยู่ด้านล่าง  

แผนผังที่ตั้งโรงเรียน