RST NEWS COVID-19

ประกาศ รสท. ฉบับ 1 ระลอก 3

มาตรการป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาด

บุคลากรปฏิบัติงาน WFH

ประกาศ รสท ระลอก 3 ฉบับที่ 1.pdf

ประกาศเรียน Online ฉบับที่ 1

1-13 มิถุนายน 2564

ประกาศ รสท.ฉบับที่ 2 ระลอก 3.pdf

ประกาศเรียน Online ฉบับที่ 2

14-30 มิถุนายน 2564

ประกาศ รสท ฉบับที่ 3 ระลอก 3

ประกาศเรียน Online ฉบับที่ 3

1-31 กรกฎาคม 2564

คืนค่าเทอม 1-2564.pdf

ประกาศเรียน Online ฉบับพิเศษ

ยื่นคำร้องตามวันเวลาโรงเรียนกำหนด

ประกาศ รสท ระลอก 3 ฉบับพิเศษ.pdf

แนวทางปฏิบัติ ฉบับพิเศษ

3-23 กรกฎาคม 2564

หนังสือแจ้งผู้ปกครองสอบกลางภาคเรียนที่ 1 .pdf

หนังสือแจ้งผู้ปกครองการสอบออนไลน์

ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 1ปีการศึกษา2564.pdf

ตารางสอบออนไลน์

126-2564คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบกลางภาคออนไลน์1-2564.pdf

คำสั่งสอบกลางภาค Online 1 / 2564

ฉบับที่ 5.pdf

ประกาศเรียน Online ฉบับที่ 5

คำสั่งโรงเรียน ฉบับพิเศษที่ 2.pdf

แนวทางปฏิบัติ ฉบับพิเศษ ที่ 2

ประกาศคืนเงินบำรุงการศึกษา.pdf

ประกาศคืนเงินบำรุงการศึกษา

!ประกาศวิชาการเรื่องการเปิดเรียนหลังสอบกลางภาค.pdf

การจัดการเรียนการสอนหลังกลางภาค

รอบรั้ว ร.ส.ท.

July

สาร โรงเรียน 2021 สถิติฉีดวัคซีน 2.jpg

August

September

October

January

จดหมายข่าว