Carousel imageCarousel imageCarousel image

การเรียนปรับพื้นฐานนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2564 ระบบออนไลน์

สารจากผู้บริหาร

ตารางเรียนปรับพื้นฐานนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4

ตารางเรียนปรับพื้นฐานนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ตารางเรียนฤดูร้อน ม.1.pdf

ตารางเรียนปรับพื้นฐานนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ตารางเรียนฤดูร้อน ม.4.pdf

ประกาศการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

คู่มือนักเรียน

รู้จักเรา