CONTACT

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน เลขที่ 2 ถนนพระรามที่ 2

แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพ รหัสไปรษณีย์ 10150

โทรศัพท์ 02 415 3083 หรือ 02 416 0743

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ webmaster@rst.ac.th

งานพัฒนาระบบสื่อสังคมออนไลน์ 

หัวหน้างานงานพัฒนาระบบสื่อสังคมออนไลน์ 

burinthornvoravit@rst.ac.th

รองหัวหน้างานพัฒนาระบบสื่อสังคมออนไลน์ 

chinnachot@rst.ac.th 

กรรมการ

sasiwimon_rst@rst.ac.th 

กรรมการและเลขานุการ

kaewjai@rst.ac.th 

หมายเหตุ : ตามคำสั่งโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน ที่ ๒๗๒ / ๒๕๖๕ เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการและมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่ตามโครงสร้างการบริหารงานของข้าราชการครูและบุคลากร ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ และ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖

Map Check in