พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตั้งการพระราชพิธีสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ เนื่องในวโรกาสที่กรุงรัตนโกสินทร์อายุบรรจบครบ ๒๐๐ ปี ในวันที่ เมษายน พ.ศ. ๒๕๒๕ ตามคำกราบบังคมทูลของพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ นายกรัฐมนตรี (ในขณะขั้น) 

คณะรัฐมนตรีและกระทรวงศึกษาธิการร่วมเฉลิมฉลองเนื่องในการพระราชพิธีฉลองกรุงรัตนโกสินทร์ ครบ ๒๐๐ ปี จึงได้จัดตั้งโรงเรียนสี่ตุรทิศ เพื่อบรรเทาความแออัดจากการเดินทางเข้าไปเรียนในตัวเมือง และขยายโอกาสทางการศึกษาสู่สี่มุมเมืองของกรุงเทพมหานคร ตามแนวพระราชดำริ โดยยกฐานะโรงเรียนบางขุนเทียนวิทยา ที่ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๒๒ เป็นหนึ่งโรงเรียนในโครงการพระราชดำริและโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ กระทรวงศึกษาธิการจึงได้ประกาศเปลี่ยนชื่อโรงเรียน เมื่อวันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๒๕ นามว่า "โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน"
    โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน  หนึ่งในโรงเรียนตามโครงการพระราชดำริและเฉลิมพระเกียรติน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยการจัดกิจกรรมการประกวดโครงงานศึกษาโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร อีกทั้งเพื่อให้ผู้เรียนร่วมกันศึกษาตามกระบวนการจัดทำโครงงานผ่านการศึกษา ค้นคว้าร่วมกัน และเกิดความเข้าใจ รัก หวงแหนและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อผสกนิกรอย่างอเนกอนันต์

โครงงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
โครงงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
โครงงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

โครงงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
โครงงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
โครงงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประกวดโครงงาน

220-2566 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน1โครงงาน1โครงการพระราชดำริ.pdf