โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน

นางมนัสดากาณฑ์ รักษ์พงศ์สถิต

ผู้อำนวยการสถานศึกษา

วิทยฐานะ ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

โทรศัพท์ ๐–๒๔๑๕–๓๐๘๓

E-Mail manasdakan@rst.ac.th

วิทยฐานะ รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

โทรศัพท์ ๐–๒๔๑๕–๓๐๘๓

E-Mail duangkamon@rst.ac.th

วิทยฐานะ รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

โทรศัพท์ ๐–๒๔๑๕–๓๐๘๓

E-Mail wittawat@rst.ac.th

วิทยฐานะ รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

โทรศัพท์ ๐–๒๔๑๕–๓๐๘๓

E-Mail thanaphat@rst.ac.th

วิทยฐานะ รองผู้อำนวยการชำนาญการ

โทรศัพท์ ๐–๒๔๑๕–๓๐๘๓

E-Mail pipatpol@rst.ac.th

นโยบายผู้อำนวยการสถานศึกษา

โครงสร้างการบริหารสถานศึกษา โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน