O30 : ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบ

ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบ โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียนมีช่องการรับเรื่องร้องเรียนหลากหลายช่องทาง ดังนี้

๑. แจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ได้โดยตรงที่ สำนักผู้อำนวยการ อาคาร ๒ ชั้น ๑ โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน เลขที่ ๒ ถนนพระราม ที่ ๒ ซอย ๖๙ แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน จังหวัดกรุงเทพมหานคร  10150

๒. แจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ผ่านทางเว็บไซต์ www.rst.ac.th

๓. แจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ผ่านทางเว็บไซต์ Fanpage Facebook RST School

๔. แจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ผ่านทาง E-mail : webmaster@rst.ac.th

๕. แจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ผ่านทางไปรษณีย์ : โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน เลขที่ ๒ ถนนพระราม ที่ ๒ ซอย ๖๙ แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน จังหวัดกรุงเทพมหานคร  10150

๖.  แจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ผ่านกล่องรับความคิดเห็นที่ติดตั้งอยู่ภายในบริเวณโรงเรียน 

๗. แจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ผ่านทางโทรศัพท์หมายเลข ๐–๒๔๑๕–๓๐๘๓, ๐–๒๔๑๖–๐๗๔๓

๘. แจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ผ่านทางโทรสาร ๐–๒๔๑๖–๑๘๐๑