"...สถานการณ์ COVID-19 ที่กำลังระบาดในขณะนี้ โรงเรียนยังไม่มีการหยุดพัฒนา

ในทุก ๆ ด้าน มีการส่งเสริม และพัฒนานักเรียนอย่างเต็มศักยภาพ ขอขอบคุณคณะครู ผู้ปกครอง นักเรียน และชุมชนที่คอยอยู่เคียงข้างกัน และเป็นกำลังใจให้กันเสมอมา โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเราจะผ่านพ้นวิกฤต COVID-19 นี้ ไปอย่างราบรื่นและปลอดภัย และขณะนี้โรงเรียนเตรียมการในการรับนักเรียนในปีการศึกษา 2566 โดยนักเรียน และผู้ปกครองสามารถรับชมวีดิทัศน์แนะแนวแผนการเรียนของโรงเรียนดังนี้..."

รายละเอียดเพิ่มเติมห้องเรียนพิเศษ

เครือข่ายโรงเรียนในโครงการพระราชดำริและเฉลิมพระเกียรติ

เนื่องในงานพระราชพิธีฉลองกรุงรัตนโกสินทร์ครบ 200 ปี

กลุ่มโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชสี่มุมเมือง

องค์กรในกำกับ

องค์กรต้นสังกัด