กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

( Health and Physical Education Department )