กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

( Learner Development Actives Group )