ลูกจ้างชั่วคราว / แม่บ้าน

( School Custodial Employees )