: : rst education support : :

ประกาศคืนเงินบำรุงการศึกษาในส่วนที่ไม่สามารถดำเนินการได้

ขั้นตอนการคืนเงินบำรุงการศึกษาครั้งที่ 2

ประกาศคืนเงินบำรุงการศึกษา.pdf
ใบคำร้องขอคืนเงิน_รอบ2.pdf
 • การคืนเงินบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (รอบที่ 2) วันที่ 9 – 11 สิงหาคม ผู้ปกครองยื่นคำร้อง ให้ครูที่ปรึกษา (ปิดรับคำร้องเวลา 15.00 น.) โดยนักเรียนยื่นใบคำร้องตามรายละเอียด

 • วันที่ 11 สิงหาคม หลังเวลา 15.00 น. ครูที่ปรึกษาตรวจสอบรายละเอียด กรอกจำนวนเงินลงใน Google from ส่งงานการเงิน ก่อนเวลา 18.00 น.

 • วันที่ 12 - 13 สิงหาคม งานการเงินสรุปข้อมูล ดำเนินการทำเรื่องเบิกถอนเงินตามขั้นตอน

 • วันที่ 13 สิงหาคม งานการเงินดำเนินการโอนเงินให้ครูที่ปรึกษาตามยอดเงินที่ครูกรอกใน Google from ก่อนเวลา 15.00 น.

 • วันที่ 13 สิงหาคม ครูที่ปรึกษาโอนเงินตามคำร้องให้ผู้ปกครอง

 • ภายในวันที่ 20 สิงหาคม ให้ครูที่ปรึกษา Upload ใบคำร้อง หลักฐานการโอนเงิน ใน drive โดยแยกเป็น Folder

   • 1. คำร้องฯ รอบที่ 1

   • 2. หลักฐานการโอนเงิน รอบที่ 1

   • 3. คำร้องฯ รอบที่ 2

   • 4. หลักฐานการโอนเงิน รอบที่ 2

สำหรับครูที่ปรึกษากรอกข้อมูล

ระดับชั้น ม.1 , ระดับชั้น ม.2 , ระดับชั้น ม.3 , ระดับชั้น ม.4 , ระดับชั้น ม.5 , ระดับชั้น ม.6

ขั้นตอนการจ่ายเงินบำรุงการศึกษา