งานส่งเสริมประชาธิปไตย และงานส่งเสริมกิจการนักเรียน

ผู้สมัครรับเลือกตั้ง


การรับสมัคร

ขั้นตอนสมัครรับเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน

  • ตัวแทนของแต่ละพรรค (1) หัวหน้าพรรค (2) ผู้สมัครประธานสภาฯ (3) ผู้สมัครประธานนักเรียน (4) ผู้สมัครรองประธานนักเรียนลำดับที่ 1 และ (5) ผู้สมัครรองประธานนักเรียนลำดับที่ 2 เข้าประชุม วันที่ 20 มกราคม 2565 ในเวลา 15.30 น. ผ่าน google classroom https://classroom.google.com/c/NDU2NDc5MjgzMzQ4?cjc=rpq6npo

  • หมายเหตุ : ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 การลงลายมือชื่อของครูที่ปรึกษา หัวหน้าระดับ อนุโลมให้ลงลายมือชื่อภายหลังได้ โดยอนุโลม แต่ให้ชี้แจงรายละเอียดให้กับครูที่ปรึกษา หัวหน้าระดับ หรือครูที่รับรองคุณสมบัติทราบด้วย ซึ่งคณะกรรมการงานส่งเสริมประชาธิปไตย และงานส่งเสริมกิจการนักเรียน จักได้ตรวจสอบการชี้แจง และยื่นเอกสารให้กับคุณครูลงชื่อต่อไป

เอกสารประกอบการสมัครรับเลือกตั้ง

information

  • คุณสมบัติเข้ารับการเลือกตั้งฯ

  • ระเบียบการเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน

ระเบียบการรับสมัครคณะกรรมการนักเรียน.pdf
  • ระเบียบทรงผมนักเรียน

ระเบียบทรงผมนักเรียน รสท.pdf

โครงการจัดร่าง "ธรรมนูญสภานักเรียน"

ทำเนียบประธานคณะกรรมการนักเรียน


NEWS facebook page

speech GALLERY