ประกาศผลการลงคะแนนเสียง

Election

วิสัยทัศน์ผู้สมัครรับเลือกตั้ง

VOTE : คูหาเลือกตั้ง

 • ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งสามารถ ลงคะแนนได้ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 ตั้งแต่เวลา 08.00-10.00 น.

 • ก่อนการลงคะแนนเสียงศึกษานโยบายของพรรคที่ลงสมัครรับเลือกตั้งก่อน เพราะการลงคะแนนเสียงสามารถกระทำได้เพียงครั้งเดียวไม่สามารถแก้ไขการลงคะแนนได้ในภายหลัง

 • เข้าระบบ E-mail Domain rst.ac.th เท่านั้น

 • ยืนยันตัวตนโดยลงบันทึกข้อมูลประจำตัวให้ถูกถูกต้องตามข้อมูลในงานทะเบียนนักเรียน

 • แนบไฟล์ภาพบัตรประจำตัวนักเรียน หรือบัตรประจำตัวประชาชน เท่านั้น

 • กดเลือกพรรคที่ประสงค์ลงคะแนน หรือไม่ประสงค์ลงคะแนน

 • ยืนยันการลงคะแนน แล้วกดส่ง

 • หากข้อมูลของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งขาด บอกพร่อง ไม่ถูกต้องตามข้อมูลในงานทะเบียนนักเรียน การลงคะแนนเสียงนั้นตกเป็นโมฆะ

 • การเข้าคูหาเลือกตั้งผิด หรือเลือกระดับชั้นผิด ผลคะแนนตกเป็นโมฆะ

 • ห้ามผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งบอกรหัสยืนยันตัวตน และการลงคะแนน หรือผลคะแนนแก่ผู้อื่น ก่อนการประกาศผลการเลือกตั้ง

 • การประกาศผลการเลือกตั้งจะใช้เวลาในการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งก่อนการประกาศผล

 • การเลือกตั้งจักสมบูรณ์เมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้งปิดการลงคะแนน ตรวจสอบคุณสมบัติ นับคะแนน รับรองผลคะแนน และประกาศจากคณะกรรมการการเลือกตั้งอย่างไม่เป็นเป็นทางการภายในระยะเวลา 48 ชั่วโมง และการเลือกตั้งจะเสร็จสิ้นเมื่อออกประกาศจากประธานอำนวยการการเลือกตั้งแล้ว

 • ผู้ชนะการเลือกตั้งจักได้รับคำสั่งแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการการนักเรียนตามลำดับภายใน 15 วันหลังจากการออกประกาศจากประธานอำนวยการการเลือกตั้ง และดำเนินกิจการบริหารกิจการนักเรียนตามที่แถลงนโยบายต่อสภานักเรียน

งานส่งเสริมประชาธิปไตย และงานส่งเสริมกิจการนักเรียน

การรับสมัคร

ขั้นตอนสมัครรับเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน

 • ตัวแทนของแต่ละพรรค (1) หัวหน้าพรรค (2) ผู้สมัครประธานสภาฯ (3) ผู้สมัครประธานนักเรียน (4) ผู้สมัครรองประธานนักเรียนลำดับที่ 1 และ (5) ผู้สมัครรองประธานนักเรียนลำดับที่ 2 เข้าประชุม วันที่ 20 มกราคม 2565 ในเวลา 15.30 น. ผ่าน google classroom https://classroom.google.com/c/NDU2NDc5MjgzMzQ4?cjc=rpq6npo

 • หมายเหตุ : ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 การลงลายมือชื่อของครูที่ปรึกษา หัวหน้าระดับ อนุโลมให้ลงลายมือชื่อภายหลังได้ โดยอนุโลม แต่ให้ชี้แจงรายละเอียดให้กับครูที่ปรึกษา หัวหน้าระดับ หรือครูที่รับรองคุณสมบัติทราบด้วย ซึ่งคณะกรรมการงานส่งเสริมประชาธิปไตย และงานส่งเสริมกิจการนักเรียน จักได้ตรวจสอบการชี้แจง และยื่นเอกสารให้กับคุณครูลงชื่อต่อไป

เอกสารประกอบการสมัครรับเลือกตั้ง

information

 • คุณสมบัติเข้ารับการเลือกตั้งฯ

 • ระเบียบการเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน

ระเบียบการรับสมัครคณะกรรมการนักเรียน.pdf
 • ระเบียบทรงผมนักเรียน

ระเบียบทรงผมนักเรียน รสท.pdf

โครงการจัดร่าง "ธรรมนูญสภานักเรียน"

ทำเนียบประธานคณะกรรมการนักเรียน


NEWS facebook page

speech GALLERY