กลุ่มบริหารงานงบประมาณ

ผู้อำนวยการสถานศึกษา

ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการ

รักษาราชการแทน รองผู้อำนวยการ

กลุ่มบริหารงานงบประมาณ