คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

ประธาน

รองประธาน

รองประธาน

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

และเลขานุการ