ฝ่ายบริหาร

รองผู้อำนวยการ

กลุ่มบริหารวิชาการ

รองผู้อำนวยการ

กลุ่มบริหารงานบุคคล

ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการ

รักษาราชการแทน รองผู้อำนวยการ

กลุ่มบริหารงานงบประมาณ

ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการ

รักษาราชการแทน รองผู้อำนวยการ

กลุ่มบริหารงานทั่วไป


ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

กลุ่มนโยบายและแผน