• ชื่อผลงาน การประเมินโครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมการใช้แหล่งเรียนรู้เพื่อพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1
    • ชื่อผู้รายงาน นางสาวพนมวรรณ ตุ่มทอง
บทคัดย่อ พนมวรรณ ตุ่มทอง.pdf