"...สถานการณ์ COVID-19 ที่กำลังระบาดในขณะนี้ โรงเรียนยังไม่มีการหยุดพัฒนา

ในทุก ๆ ด้าน มีการส่งเสริม และพัฒนานักเรียนอย่างเต็มศักยภาพ ขอขอบคุณคณะครู

ผู้ปกครอง นักเรียน และชุมชนที่คอยอยู่เคียงข้างกัน และเป็นกำลังใจให้กันเสมอมา

โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเราจะผ่านพ้นวิกฤต COVID-19 นี้ ไปอย่างราบรื่นและปลอดภัย และขณะนี้โรงเรียนเตรียมการในการรับนักเรียนในปีการศึกษา 2566 โดยนักเรียน

และผู้ปกครองสามารถรับชมวีดิทัศน์แนะแนวแผนการเรียนของโรงเรียนดังนี้..."

 • ห้องเรียนพิเศษทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดการเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และตอนปลาย

  • ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

   • วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ห้อง 1 ห้อง 2

   • วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีหุ่นยนต์ ห้อง 3

  • ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

   • วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ห้อง 1

 • ห้องเรียนพิเศษทางทางภาษาอังกฤษ จัดการเรียนการสอนในรูปแบบภาษาอังกฤษ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และตอนปลาย

  • ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

   • MEP ห้อง 4

  • ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

   • MEP ห้อง 2

เครือข่ายโรงเรียนในโครงการพระราชดำริและเฉลิมพระเกียรติ

เนื่องในงานพระราชพิธีฉลองกรุงรัตนโกสินทร์ครบ 200 ปี

กลุ่มโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช

องค์กรในกำกับ

องค์กรต้นสังกัด