Carousel imageCarousel image

RST School COVID-19 NEWS

กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศให้โรงเรียนใน 28 จังหวัดปิดโรงเรียนด้วยเหตุกรณีพิเศษ เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ตั้งแต่วันที่ 4 - 31มกราคม 2564 และให้ส่วนราชการจัดการเรียนการสอนตามแนวทางที่เหมาะสม ผ่านระบบทางไกลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

1. ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติงาน ที่บ้าน

2. นักเรียนเรียนออนไลน์ หรือตามที่ รร.จัดให้

3. จัดการสอบกลางภาคนอกตาราง เน้นประโยชน์สูงสุดของนักเรียน

4. เลื่อนกิจกรรมทุกกิจกรร

INFOMATION

CLASSRoom online

แนวทางการจัดการเรียนออนไลน์ สำหรับนักเรียน

Presentation1.pdf

ตารางเรียนออนไลน์ และ DLTV

ตารางเรียนออนไลน์ และ DLTV.pdf

English Classroom Online

สัปดาห์ที่ 1 (18-22 พฤษภาคม 2563)

สัปดาห์ที่ 2 (25-29 พฤษภาคม 2563)

สัปดาห์ที่ 3 (1-5 มิถุนายน 2563)

สัปดาห์ที่ 4 (8-12 มิถุนายน 2563)

สัปดาห์ที่ 5 (15-19 มิถุนายน 2563)

สัปดาห์ที่ 6 (22-26 มิถุนายน 2563)

Social Classroom Online

เอกสารประกอบการเรียน วิชาประวัติศาสตร์ รหัสวิชา ส23103 เรื่องวิธีการทางประวัติศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ครูเย็นฤดี ตั่นทอง


SCIENCE AND Technology Classroom Online

เอกสารประกอบการเรียน วิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก 1 รหัสวิชา ว21204 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดย ครูศศิวิมล เพิ่มลาภ

Art Department Classroom Online

เอกสารประกอบการเรียน วิชานาฏศิลป์ เรื่องประวัติและลครไทยในสมัยต่าง ๆ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดย ครูอำพรพรรณ โยตะพงษ์

เอกสารประกอบการเรียน วิชานาฏศิลป์ เรื่อง รำวงมาตรฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดย ครูอำพรพรรณ โยตะพงษ์

Classroom Online ATMOSPHERE