Carousel imageCarousel image

RST School COVID-19 NEWS

ประกาศ รสท. ฉบับ 1 ระลอก 3

มาตรการป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาด

ให้ข้าราชการ บุคลากรปฏิบัติงาน WFH

Doc1.pdf

ประกาศแนวทางปฏิบัติฯ ฉบับที่ 3

ระหว่างวันที่ 1 - 31 กรกฎาคม 2564

หนังสือแจ้งผู้ปกครองสอบกลางภาคเรียนที่ 1 .pdf

หนังสือแจ้งผู้ปกครอง

กรณี การสอบกลางภาคเรียนที่ 1 ระบบออนไลน์

ประกาศ รสท ระลอก 3 ฉบับที่ 1.pdf

ประกาศจัดการเรียนการสอน Online ฉบับที่ 1

ระหว่างวันที่ 1 - 13 มิถุนายน 2564

คืนค่าเทอม 1-2564.pdf

ประกาศคืนเงินบำรุงการศึกษา

ให้ยื่นคำร้องตามวันเวลาที่โรงเรียนกำหนด

ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 1ปีการศึกษา2564.pdf

ตารางสอบกลางภาคออนไลน์

3-6 สิงหาคม 2564

ประกาศ รสท.ฉบับที่ 2 ระลอก 3.pdf

ประกาศจัดการเรียนการสอน Online ฉบับที่ 2

ระหว่างวันที่ 14 - 30 มิถุนายน 2564

ประกาศ รสท ระลอก 3 ฉบับพิเศษ.pdf

ประกาศแนวทางปฏิบัติฯ ฉบับที่ 3 (พิเศษ)

ระหว่างวันที่ 9-23 กรกฎาคม 2564

INFOMATION

CLASSRoom online

แนวทางการจัดการเรียนออนไลน์ สำหรับนักเรียน

Presentation1.pdf

ตารางเรียนออนไลน์ และ DLTV

ตารางเรียนออนไลน์ และ DLTV.pdf

English Classroom Online

สัปดาห์ที่ 1 (18-22 พฤษภาคม 2563)

สัปดาห์ที่ 2 (25-29 พฤษภาคม 2563)

สัปดาห์ที่ 3 (1-5 มิถุนายน 2563)

สัปดาห์ที่ 4 (8-12 มิถุนายน 2563)

สัปดาห์ที่ 5 (15-19 มิถุนายน 2563)

สัปดาห์ที่ 6 (22-26 มิถุนายน 2563)

Social Classroom Online

เอกสารประกอบการเรียน วิชาประวัติศาสตร์ รหัสวิชา ส23103 เรื่องวิธีการทางประวัติศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ครูเย็นฤดี ตั่นทอง


SCIENCE AND Technology Classroom Online

เอกสารประกอบการเรียน วิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก 1 รหัสวิชา ว21204 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดย ครูศศิวิมล เพิ่มลาภ

Art Department Classroom Online

เอกสารประกอบการเรียน วิชานาฏศิลป์ เรื่องประวัติและลครไทยในสมัยต่าง ๆ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดย ครูอำพรพรรณ โยตะพงษ์

เอกสารประกอบการเรียน วิชานาฏศิลป์ เรื่อง รำวงมาตรฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดย ครูอำพรพรรณ โยตะพงษ์

Classroom Online ATMOSPHERE