Director

นายสมยศ เจริญโสภา

ผู้อำนวยการโรงเรียน ลำดับที่ 1

นายสมยศ เจริญโสภา

 • ผู้อำนวยการโรงเรียน ลำดับที่ 1

  • วิทยฐานะ ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

  • ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง 26 มีนาคม 2522 - 1 ตุลาคม 2531

นายบำเพ็ญ สุวรรณ

ผู้อำนวยการโรงเรียน ลำดับที่ 2

นายบำเพ็ญ สุวรรณ

 • ผู้อำนวยการโรงเรียน ลำดับที่ 2

  • วิทยฐานะ ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ

  • ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง 9 พฤศจิกายน 2531 - 30 กันยายน 2535

 • ย้ายจาก โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ เมื่อ 9 พฤศจิกายน 2531

 • เกษียณอายุราชการ ณ โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน

นายถวิล บุญภักดี

ผู้อำนวยการโรงเรียน ลำดับที่ 3

นายถวิล บุญภักดี

 • ผู้อำนวยการโรงเรียน ลำดับที่ 3

  • วิทยฐานะ ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

  • ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง 9 ตุลาคม 2535 - 30 ตุลาคม 2536

  • ย้ายจาก โรงเรียนบางใหญ่ จ.นนทบุรี มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2535

  • ย้ายไปดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2536

นายประสาร อุตมางคบวร

ผู้อำนวยการโรงเรียน ลำดับที่ 4

นายประสาร อุตมางคบวร

 • ผู้อำนวยการโรงเรียน ลำดับที่ 4

  • วิทยฐานะ ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

  • ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง 1 พฤศจิกายน 2536 - 14 กุมภาพันธ์ 2538

 • การศึกษา

 • ย้ายจาก โรงเรียนวิมุตยารามพิทยากร มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน เมื่อ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2536

 • ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ โรงเรียนทวีธาภิเศก

นายจงอาง กล้องเจริญ

ผู้อำนวยการโรงเรียน ลำดับที่ 5

นายจงอาง กล้องเจริญ

 • ผู้อำนวยการโรงเรียน ลำดับที่ 5

  • วิทยฐานะ ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

  • ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง 14 กุมภาพันธ์ 2539 - 30 ธันวาคม 2541

 • ย้ายจาก โรงเรียนศึกษานารีวิทยา มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน เมื่อ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2539

 • ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2542

นายสวัสดิ์ เกิดศรี

ผู้อำนวยการโรงเรียน ลำดับที่ 6

นายสวัสดิ์ เกิดศรี

 • ผู้อำนวยการโรงเรียน ลำดับที่ 6

  • วิทยฐานะ ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ

  • ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง 5 มกราคม 2542 - 30 กันยายน 2545

 • ย้ายจาก โรงเรียนราชวินิต บางแคปานขำ มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน เมื่อ วันที่ 5 มกราคม 2542

 • เกษียณอายุราชการ ณ โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน

ดร. สาธิต สันนะกิจ

ผู้อำนวยการโรงเรียน ลำดับที่ 7

ดร. สาธิต สันนะกิจ

 • ผู้อำนวยการโรงเรียน ลำดับที่ 7

  • วิทยฐานะ ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ

  • ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง 16 ธันวาคม 2545 - 5 มกราคม 2549

 • ย้ายจาก อิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน เมื่อ วันที่ 16 ธันวาคม 2545

 • ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ โรงเรียนวัดอินทาราม เมื่อ วันที่ 6 มการาคม 2549

นายพนัส พัฒนรัฐ

ผู้อำนวยการโรงเรียน ลำดับที่ 8

นายพนัส พัฒนรัฐ

 • ผู้อำนวยการโรงเรียน ลำดับที่ 8

  • วิทยฐานะ ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

  • ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง (2550-2553) 5 มกราคม 2550 - 30 กันยายน 2553

 • การศึกษา


 • ย้ายจาก โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ เมื่อ 5 มกราคม 2550

 • เกษียณอายุราชการ ณ โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน

นายชัยสิทธิ์ ดอนท้วม

ผู้อำนวยการโรงเรียน ลำดับที่ 9

นายชัยสิทธิ์ ดอนท้วม

 • ผู้อำนวยการโรงเรียน ลำดับที่ 9

  • วิทยฐานะ ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ

  • ระยะเวลาดำรงตำแหน่งปี 2554 - 2558

 • การศึกษา

  • ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร

  • ปริญญาการศึกษาบัณฑิต วิชาเอกภูมิศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พิษณุโลก

 • ย้ายมาจาก โรงเรียนมัธยมวัดดุสิตาราม มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2554

 • ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ โรงเรียนทวีธาภิเศก เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2558

นายธนิต ทองธัญญะ

ผู้อำนวยการโรงเรียน ลำดับที่ 10

นายธนิต ทองธัญญะ

 • ผู้อำนวยการโรงเรียน ลำดับที่ 10

  • วิทยฐานะ ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

  • ระยะเวลาดำรงตำแหน่งปี 2558 - 2559

 • การศึกษา

  • ปริญญาครุศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

  • ปริญญาครุศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

 • ย้ายจาก โรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ เมื่อ 9 มกราคม 2558

 • เกษียณอายุราชการ ณ โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน

นายวิธาน พรหมสินธุศักดิ์

ผู้อำนวยการโรงเรียน ลำดับที่ 11

นายวิธาน พรหมสินธุศักดิ์

 • ผู้อำนวยการโรงเรียน ลำดับที่ 11

  • วิทยฐานะ ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

  • ระยะเวลาดำรงตำแหน่งปี 2559 - 2564

 • การศึกษา

  • ปริญญาครุศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

  • ปริญญาครุศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

 • ย้ายจาก โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ เมื่อ 8 พฤศจิกายน 2559

 • ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ โรงเรียนเทพศิรินทร์ เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2564

นางมนัสดากาณฑ์ รักษ์พงศ์สถิต

ผู้อำนวยการโรงเรียน ลำดับที่ 12

นางมนัสดากาณฑ์ รักษ์พงศ์สถิต

 • ผู้อำนวยการโรงเรียน ลำดับที่ 12

  • วิทยฐานะ ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

  • ระยะเวลาดำรงตำแหน่งปี 2564 - ปัจจุบัน

 • การศึกษา

  • ปริญญาศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร

  • ปริญญาศึกษาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาประถมวัย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

 • ย้ายจาก โรงเรียนบางมดวิทยา "สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์" มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2564

 • ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการถึงปัจจุบัน