เข้าระบบด้วยเลขประจำตัวนักเรียน และเลขประจำตัวประชาชนของนักเรียน เข้าระบบ

กรอกข้อมูล และรายละเอียดข้อร้องเรียนได้ในระบบโดย เข้าระบบ

ร่วมงานกับเรา

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอนคณิตศาสตร์ 1 อัตรา

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอนภาษาจีน 1 อัตรา

"...สถานการณ์ COVID-19 ที่กำลังระบาดในขณะนี้ โรงเรียนยังไม่มีการหยุดพัฒนา

ในทุก ๆ ด้าน มีการส่งเสริม และพัฒนานักเรียนอย่างเต็มศักยภาพ ขอขอบคุณคณะครู 

ผู้ปกครอง นักเรียน และชุมชนที่คอยอยู่เคียงข้างกัน และเป็นกำลังใจให้กันเสมอมา 

โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเราจะผ่านพ้นวิกฤต COVID-19 นี้ ไปอย่างราบรื่นและปลอดภัย และขณะนี้โรงเรียนเตรียมการในการรับนักเรียนในปีการศึกษา 2566 โดยนักเรียน

และผู้ปกครองสามารถรับชมวีดิทัศน์แนะแนวแผนการเรียนของโรงเรียนดังนี้..."

เครือข่ายโรงเรียนในโครงการพระราชดำริและเฉลิมพระเกียรติ

เนื่องในงานพระราชพิธีฉลองกรุงรัตนโกสินทร์ครบ 200 ปี

กลุ่มโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช

องค์กรในกำกับ

องค์กรต้นสังกัด