อัตลักษณ์ของผู้เรียน

(Student Identity)

"สุภาพชนคนบางขุนเทียน"

สุภาพชนคนบางขุนเทียน หมายถึง ผู้เรียนที่ศึกษาอยู่ในโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน เป็นผู้แต่งกายเรียบร้อย มีสัมมาคารวะ พูดจาสุภาพ และมีจิตสาธารณะ

เอกลักษณ์ของสถานศึกษา

(School Identity)

"แหล่งสร้างคนดี "


แหล่งสร้างคนดี หมายถึง สถานศึกษาที่สร้างผู้เรียนให้มีลักษณะตามมาตรฐานนักเรียนโรงเรียนรัตนโกสินทร์บางขุนเทียน

มาตรฐานนักเรียนโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน

(Student Standard Requirement)

1. ทดแทนบุญคุณบิดามารดา

2. มาโรงเรียนเช้า

3. เข้าห้องเรียนเสมอ

4. พบเจอครูเคารพ

5. คบหาเพื่อนดี

6. สามัคคีหมู่คณะ

7. ละเลิกสิ่งชั่ว

8. ประพฤติตัวดี

9. มีน้ำใจ

10. ให้เกียรติกัน