วิสัยทัศน์ ,พันธกิจ, เป้าประสงค์

(Vision, Mission, Goal)

วิสัยทัศน์โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน (VISION)

โรงเรียนเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน จัดการศึกษาตามมาตรฐานสากล

บนพื้นฐานความเป็นไทยโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงพันธกิจ

(MISSIONS)

1. จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรสถานศึกษาเทียบเคียงมาตรฐานสากล

2. ปลูกฝังผู้เรียนให้เป็นคนดี มีค่านิยมอันพึงประสงค์บนพื้นฐานความเป็นไทยโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

3. ปลูกฝังผู้เรียนให้เป็นสุภาพชนคนบางขุนเทียน

4. พัฒนาครูผู้สอนเป็นครูมืออาชีพ

5. บริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ โดยยึดหลักธรรมภิบาล

6. ส่งเสริมความสัมพันธ์ ร่วมมือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับชึมชนและสังคม

เป้าประสงค์

( GOAL)

1. ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถตามหลักสูตรสถานศึกษาเทีนบเคียงมาตรฐานสากล

2. ผู้เรียนเป็นคนดี มีค่านิยมอันพึงประสงค์ บนพื้นฐานความเป็นไทยตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

3. ผู้เรียนมีคุณลักษณะเป็นสุภาพชนคนบางขุนเทียน

4. ครูเป็นคนดี มีความรู้ ความสามารถ จัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการที่หลากหลายใช้แหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพผละมีผลงานที่นำไปใช้ประโยชน์

5. สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการที่มัคุณภาพ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล

6. สถานศึกษาดำเนินงานและร่วมมือกับชุมชน สังคมรอบสถานศึกษา