ประวัติความเป็นมา

RST School 's History

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน

โรงเรียนแห่งนี้เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประเภทสหศึกษาที่ได้เริ่มก่อตั้งโดย นายสมยศ เจริญโสภา อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนคนแรกในขณะที่ดำรงตำแหน่งเป็นอาจารย์โรงเรียนสตรีวัดระฆังเห็นว่าบริเวณโรงเรียนสตรีวัดระฆังคับแคบมาก เพราะมีเนื้อที่เพียง 2 ไร่ 2 งาน 79 ตารางวา จึงได้ติดต่อกับ อาจารย์พรพรรณ ยรรยงสถิต โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย ภรรยาของ พ.ท.ยิ่งยุทธ ยรรยงสถิต ผู้ตรวจการเคหะแห่งชาติขอที่ดินในบริเวณเคหะชุมชนธนบุรี ถนนธนบุรีปากท่อ กิโลเมตรที่ 8.5 ซึ่งพอจะยกให้แก่โรงเรียนสตรีวัดระฆังได้ จึงได้มีการประชุมปรึกษาหารือกันระหว่างโรงเรียนสตรีวัดระฆังและเจ้าหน้าที่การเคหะแห่งชาติ ซึ่งมีมติที่ประชุมให้ยกที่ดินการเคหะแห่งชาติ จำนวน 12 ไร่ ให้แก่โรงเรียนสตรีวัดระฆัง เพื่อก่อสร้างเป็นโรงเรียนสตรีวัดระฆังแห่งที่ 2 และให้รับทั้งชายหญิง โรงเรียนสตรีวัดระฆัง จึงได้แจ้งให้กรมสามัญศึกษา ได้ขอให้กระทรวงศึกษาธิการพิจารณาจัดตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษาประเภทสหศึกษา กระทรวงศึกษาธิการจึงได้ประกาศจัดตั้งโรงเรียนบางขุนเทียนวิทยา

เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2522 และกรมสามัญศึกษาได้อนุมัติให้เปิดรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1จำนวน 4 ห้องเรียน จำนวนนักเรียน 145 คน ครู-อาจารย์ 9 คน นักการภารโรง 1 คน โดยอาศัยเรียนที่โรงเรียนวัดนางร่ม (วัดยายร่ม) สังกัดกรุงเทพมหานคร ในปีงบประมาณ 2522 กรมสามัญศึกษาได้จัดสรรงบประมาณ 343,500 บาท ให้แก่โรงเรียนเพื่อก่อสร้างชั่วคราว 1 หลัง จำนวน 5 ห้องเรียน และบ้านพักอาจารย์ใหญ่ 1 หลัง 5 ที่นั่ง ก่อสร้างเมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2522 ในปีงบประมาณ 2523 กรมสามัญศึกษาได้จัดสรรงบประมาณให้แก่โรงเรียน จำนวน 7 ล้านบาท เพื่อก่อสร้างอาคารเรียนแบบพิเศษ 5 ชั้น จำนวน 25 ห้อง วางศิลาฤกษ์ เมื่อวันพุธ ที่ 7 พฤษภาคม 2523 เวลา 09.19 น.และได้ย้ายจากโรงเรียนวัดนางร่ม มาเรียนที่อาคารถาวรแห่งนี้

เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2524 ในปีงบประมาณ 2525 โรงเรียนได้ยกฐานะเป็นโรงเรียนสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี 4 มุมเมืองจากรัฐบาล ซึ่งตั้งอยู่ทางใต้ของกรุงเทพมหานคร กระทรวงศึกษาธิการ จึงได้ประกาศเปลี่ยนชื่อ เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2525 เป็นโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน โดยให้ใช้อักษรย่อเป็น ร.ส.ท.และกรมสามัญศึกษา ได้จัดงบประมาณให้อีก 5 ล้านบาท เพื่อต่อเติมอาคารเรียนให้เต็มหลังจำนวน 15 ห้องเรียน กรมสามัญได้จัดทำพิธีเจิมแผ่นศิลาฤกษ์ เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2525 โดยฯพณฯ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ นายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธี ในปีงบประมาณ 2526 โรงเรียนได้รับงบประมาณก่อสร้างจากกรมสามัญศึกษาเพื่อก่อสร้างอาคารฝึกงาน จำนวน 3,100,100 บาท และต่อเติมอาคารเรียนแบบพิเศษ 1 หลัง จำนวน 7,500,000 บาท อีกทั้งยังได้รับการจัดสรรงบพัฒนาจังหวัดจากส.ส.ปลิว ม่วงศิริ สร้างรั้ว 1 ด้าน เป็นเงิน 160,000 บาท ปีงบประมาณ 2557 ได้รับงบประมาณจากกรมสามัญศึกษา เพื่อก่อสร้างรั้วเขื่อนและสะพาน จำนวน 453,009 อนึ่งทางชมรมผู้ปกครองและครูโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียนได้บริจาคสร้างรั้ว ด้านทิศตะวันออก เรือนพักฝ่ายปกครองและครูเวร จำนวน 225,700 บาท ปีงบประมาณ2528 โรงเรียนได้รับงบประมาณจากกรมสามัญศึกษา เพื่อก่อสร้างรั้วและเขื่อนด้านตะวันตก จำนวน 250,000 บาท โดยสมทบกับเงินบำรุงการศึกษา 490,000 บาท รวมเป็นเงิน 740,000 ชมรมผู้ปกครองและครูฯ และผู้มีจิตศรัทธาร่วมก่อสร้างหอประดิษฐานพระพุทธรูป ขนาดหน้าตักกว้าง 39 นิ้ว มอบให้โรงเรียน และได้ทำพิธีเบิกเนตรพระพุทธรูป เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2528 โดยมีนายขุนทอง ภูผิวเดือน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธี ในปีงบประมาณ 2531 โรงเรียนได้รับงบประมาณจากกรมสามัญศึกษา เพื่อต่อเติมอาคารเรียนพิเศษ 6 ชั้น อีก 12 ห้องเรียน เป็นเงิน 3,170,000 บาท และในปีเดียวกันยังได้รับบริจาคอาคารสำนักงานบริหาร 2 ชั้น ขนาด 13×21 เมตร 1 หลัง จากนายมนูญ สุ่มนาย ร่วมกับผู้มีจิตรศรัทธา และชมรมผู้ปกครองและครูฯ เป็นจำนวนเงินรวม 1,111,000 บาท อาคารนี้ใช้เป็นที่ทำงานผู้บริหาร ห้องประชุมและสำนักงานธุรการ โดยผู้บริจาคขอให้ชื่ออาคารว่า “อาคารสมยศอนุสรณ์” เป็นอนุสรณ์คุณงามความดีแก่ นายสมยศ เจริญโสภา ผู้ก่อตั้งและเป็นผู้อำนวยการคนแรกของโรงเรียน ในปี 2531 ซึ่งครบวาระ 9 ปี แห่งการก่อตั้งโรงเรียนและชมรมผู้ปกครองฯ ร่วมกันจัดงาน “9 พ.ศ. ร.ส.ท. รำลึก” ในวันที่ 2 กันยายน 2532 โดยจัดให้มีนิทรรศการทางวิชาการพิธีรับมอบอาคาร พิธีบริจาค และจัดงานฉลองอธิบดีกรมสามัญศึกษา นายพะนอม แก้วกำเนิด เป็นประธาน

ปีการศึกษา 2531 กรมสามัญได้มอบหมายให้ นายบำเพ็ญ สุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม มาเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน ท่านได้บริหารงานโรงเรียนอย่างมีหลักการ เหตุผล ด้วยความตั้งใจจริงและความทุ่มเท เสียสละ อดกลั้น ในปีการศึกษา 2534 ซึ่งเป็นวาระครบ 12 ปี แห่งการก่อตั้ง โรงเรียนและชมรมผู้ปกครองฯ ได้ร่วมจัดงาน “12 พ.ศ. ร.ส.ท. รำลึก” เมื่อวันที่ 6-7 กุมภาพันธ์ 2535 โดยจัดเป็นงานิทรรศการทางวิชาการ การทำบุญฉลองโรงเรียน และการหารายได้เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับจัดการเรียนการสอน จำนวน 20 เครื่อง โดยได้รับเงินมาจำนวนประมาณ 80,000 บาท มอบให้คณะกรรมการคอมพิวเตอร์ของโรงเรียนดำเนินการเปิดสอนคอมพิวเตอร์แก่นักเรียนและบุคคลทั่วไปเพื่อนำเงินที่ได้มาเป็นทุนจัดซื้อเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ รุ่น 80286-20 มูลค่า 400,000 บาท และผู้อำนวยการบำเพ็ญ สุวรรณ ได้เกษียณอายุราชการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนระดับ 9 เมื่อ วันที่ 30 กันยายน 2535 จึงนับได้ว่า ท่านเป็นผู้บุกเบิกโรงเรียนสู่ยุคคอมพิวเตอร์ โดยแท้

เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2535 นายถวิล บุญภักดี ผู้อำนวยการโรงเรียนบางใหญ่ จ.นนทบุรี ได้รับคำสั่งย้ายมาเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนแห่งนี้ และได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2535 จึงได้มีการก่อตั้งสมาคมผู้ปกครองและครูฯ เพื่อมาเป็นองค์กรหลักคอยสนับสนุนการจัดการบริหารการศึกษาของโรงเรียน และยังได้รับคัดเลือกจากกลุ่มโรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษาส่วนกลาง กลุ่มที่ 7 อนึ่งท่านได้เลื่อนตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนระดับ 9 จากการทำผลงานทางวิชาการที่โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน

เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2536 นายประสาร อุตมางคบวร ผู้อำนวยการโรงเรียนวิมุตยารามพิทยากร ระดับ 9 ได้มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน แทนนายถวิล บุญภักดี ที่ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา ซึ่งโรงเรียนกำลังจะพัฒนาไปสู่ศูนย์บริการทางวิชาการแก่ชุมชนในย่านบางขุนเทียนที่มีคุณภาพมีมาตรฐานทางวิชาการ และได้รับการยอมรับจากชุมขนและกลุ่มโรงเรียนฯ ท่านได้วางรากฐานระบบคอมพิวเตอร์โรงเรียนฯ ท่านได้วางรากฐานระบบคอมพิวเตอร์เครือข่ายโรงเรียน (LAN) ระบบคอมพิวเตอร์เครือข่ายสำหรับจัดข้อมูลการรับนักเรียนชั้น ม.1 ของกลุ่มโรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษา ส่วนกลาง กลุ่มที่ 7 และพัฒนาศูนย์วิชาโดยใช้ระบบดาวเทียมสื่อสาร จนกระทั่งวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2539 ได้รับคำสั่งให้ไปเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนทวีธาภิเศก นับว่า ท่านนำโรงเรียนไปสู่ความเป็นสากล

ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2539 นายจงอาง กล้องเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษานารีวิทยา ได้มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน ท่านที่ 5 ท่านมีนโนบายว่า จะพัฒนาสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนเสริมสร้างนักเรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรมที่ดี และให้ครู-อาจารย์ มีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน โดยขณะนี้ท่านได้พัฒนาบรรยากาศในการบริหารงาน ปรับปรุงห้องโสตทัศนศึกษา และนำโรงเรียนเข้าสู่การปฏิบัติการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และได้รับมอบหมายให้เป็นประธานกลุ่มโรงเรียนสังกัดกรมสามัญส่วนกลาง กลุ่มที่ 7 และประธานสหวิทยาเขตกรุงธนบุรี 3

ในวันที่ 5 มกราคม 2542 นายสวัสดิ์ เกิดศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนวินิตบางแคปานนำ ระดับ 9 ได้ย้ายมารับตำแหน่งผู้บริหารโรงเรียนแทน นายจงอาง กล้องเจริญ ที่ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม ในปี 2542 โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน ได้รับโล่จากกระทรวงศึกษาธิการในฐานะเป็นโรงเรียนที่มีนักเรียนได้รับการยกย่องว่าประพฤติดี มีคุณธรรม และบำเพ็ญประโยชน์นอกจากนี้ท่านได้เร่งรัดการพัฒนาการเรียนการสอน นำโรงเรียนเข้าเชื่อมกับเครือข่าย INTERNET ตามโครงการ RESOUCE CENTER เป็นผู้นำปฏิรูปการเรียนรู้ เป็นผู้นำระบบการช่วยเหลือดูแลนักเรียนที่มีโรงเรียนต่างๆ มาขอดูงานและเชิญเป็นวิทยากรขยายผลมากมาย นำโรงเรียนเข้าโครงการประเมินตนเองเพื่อประกันคุณภาพการศึกษา รุ่นที่ 2 เป็นประธานสหวิทยาเขตกรุงธนบุรี 3 และได้ดูแลการดำเนินการก่อสร้างอาคารเรียนแบบพิเศษ 7 ชั้น ซึ่งได้รับงบประมาณจากการเสนอขอแปรญัตติโดยท่านอดีต ส.ส.ประเสริฐ ม่วงศิริ จำนวน 35,000,000 บาท จนกระทั่งแล้วเสร็จท่ามกลางวิกฤตทางเศรษฐกิจในช่วงยุค IMF และท่านได้เกษียณอายุราชการไปเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2545

วันที่ 16 ธันวาคม 2545 ดร.สาธิต สันนะกิจ ผู้อำนวยการโรงเรียนระดับ 9 อิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ได้มาเป็นผู้บริหารโรงเรียนลำดับที่ 7 หลังจากใช้เวลาศึกษาข้อมูลและสภาพปัจจุบัน-ปัญหาโรงเรียน ท่านได้ระดมความคิดจากทุกฝ่าย เพื่อขับเคลื่อนโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน ให้เข้าสู่ปีที่ 25 แห่งการก่อตั้ง โดยได้ปรับสายการบริหารงาน สำนักงานฝ่ายบริหาร การบริหารอาคารสถานที่การปรับปรุงห้องเรียน อาคารเรียน-อาคารประกอบ ปรับปรุงลานอเนกประสงค์หน้าโรงอาหารและได้ร่วมกับสมาคมผู้ปกครองและครูฯ กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน กรรมการเครือข่ายผู้ปกครองจัดงานวันสถาปนาโรงเรียนครบรอบ 24 ปี ในวันที่ 22 มีนาคม 2546 ซึ่งได้มาจัด พิธีเปิดป้ายอาคารเรียนพิเศษ 7 ชั้น โดย ฯพณฯดร.สิริกร มณีรินทร์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการให้เกียรติเป็นประธานในพิธี เปิดงานนิทรรศการทางวิชาการ และทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาเพื่อระดมทรัพยากรมาปรับปรุงห้องสมุด-ห้องประชุม-สำนักงานฝ่ายบริหาร ได้เงินจำนวน 1,300,000 บาท สำหรับแผนการดำเนินงานขั้นต่อไปนอกจากนำหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานมาใช้จัดการศึกษา โดยเน้นคุณภาพแล้ว โรงเรียนจะดำเนินการระดมทรัพยากรเพื่อขอรื้อถอนห้องน้ำนักเรียนและขยายโรงอาหาร ปรับปรุงสนามฟุตบอล สร้างห้องส้วมของนักเรียนใหม่ ปรับปรุงสวนหย่อมข้างอาคารประชาสัมพันธ์ ปรับปรุงบริเวณสนามบาสเกตบอลและจัดการศึกษาตามวิสัยทัศน์ของโรงเรียนที่กำหนดไว้ว่า นักเรียนมีคุณธรรม นำความรู้ คู่สุขภาพดี เทคโนโลยีเป็นสำคัญสัมพันธ์ชุมชนรู้จักเลือกใช้เทคโนโลยีและนำศักยภาพสร้างตนมาเป็นปัจจัยดำรงชีวิตในสังคมอย่างมีความสุข โดยชุมชนมีส่วนร่วมทั้งมีความมุ่งมั่นให้ “รัตนโกสินทร์ สมโภชบางขุนเทียน ก้าว..ต่อไป อย่างไม่หยุดยั้งตามมาตรฐานการศึกษาของกรมสามัญศึกษาตามปรัชญาการศึกษาของโรงเรียน คุณธรรม นำยุค สุขภาพดี มีความรู้ มุ่งสู่อาชีพ”

วันที่ 20 มีนาคม 2547 โรงเรียนได้จัดงาน“25 พ.ศ. ร.ส.ท. รำลึก” โดยมีสมาคมครูและผู้ปกครองเครือข่ายผู้ปกครองศิษย์เก่าและได้ร่วมกันจัดงานขึ้น เพื่อหารายได้พัฒนา ทางด้านการศึกษา และการเรียนการสอน โดยมี นายกว้าง รอบคอบ เป็นประธานเปิดงาน

เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2548 โรงเรียนได้จัดงาน“คืนสู่เหย้าชาวเขียว-เหลือง” มีศิษย์เก่าคณะกรรมการสถานศึกษา คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองและชุมชนเพื่อเป็นการเริ่มต้นการก่อตั้งสมาคมศิษย์เก่าของโรงเรียนและหารายได้พัฒนาการเรียนการสอน โดยท่านอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ท่านประเสริฐ ม่วงศิริ เป็นประธาน

เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2549 ผู้อำนวยการ พนัส พัฒนรัฐ ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญจากโรงเรียนวัดนวลนรดิศ ได้มาดำรงตำแหน่งผู้บริหารโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน ลำดับที่ 8 ท่านผู้อำนวยการพนัส พัฒนรัฐ เป็นผู้มีวิสัยทัศน์กว้างไกล เมื่อท่านดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียนแล้วท่านได้ดำเนินการปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายในอาคารเรียนห้องเรียน และห้องศูนย์วิชาของกลุ่มสาระต่างๆให้ทันสมัยด้านเทคโนโลยี ห้องคอมพิวเตอร์ อาคารเรียน โรงฝึกงานให้เหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อนักเรียนมากที่สุด ปรับปรุงสำนักงานฝ่ายต่างๆ ให้มีภูมิทัศน์ที่ดีและเหมาะสม ทำห้องเกียรติยศเพื่อเป็นห้องเชิดชูเกียรติบุคลากรภายในโรงเรียนทั้งครูและนักเรียน ส่วนบริเวณโรงเรียนได้ปรับปรุงทัศนียภาพให้น่าดูเหมาะสม เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2549 ได้เชิญพราหมณ์ มาทำพิธีย้ายศาลพระภูมิและศาลเจ้าที่ จากด้านข้างอาคารเรียนมาไว้ที่ด้านหน้าโรงเรียน เพื่อเป็นที่เคารพสักการบูชาทั้งครูนักเรียน และบุคคลทั่วไป นอกจากนี้ยังได้สร้างอ่างน้ำพุหน้าอาคารสมยศอนุสรณ์ ทำให้ทัศนียภาพบรรยากาศของโรงเรียนสดชื่นและสวยงาม ด้านบริหาร ปีการศึกษา 2549 ได้สนับสนุนให้มีการเปิดโปรแกรมการเรียน EC โดยมีชาวต่างประเทศมาสอนโดยตรง นับว่าโรงเรียนได้พัฒนาขึ้นอย่างรวดเร็ว ก้าวไกล ทันยุค ทันสมัย ทันเหตุการณ์ ดังคำว่า “รัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียนพัฒนา ก้าวไกล ใฝ่คุณธรรม นำวิชาการ สืบสานความเป็นไทยใหญ่ยิ่งด้วยคุณภาพ”

ปีการศึกษา 2550 ทางโรงเรียนได้มีการพัฒนาห้องศูนย์วิชาการครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้หลักและเปิดให้นักเรียนได้ใช้บริการทางด้านคอมพิวเตอร์ในด้านการค้นคว้าและศึกษาการเรียนอย่างกว้างขวางและทันสมัย และทางโรงเรียนได้เปิดโปรแกรมการเรียนในระดับชั้น ม.ต้น คณิต-วิทย์ เข้ม ด้านการจัดสภาพบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมให้ดูร่มรื่นสวยงาม และเป็นระเบียบทั้งจัดทำโครงการน้ำดื่มของโรงเรียนและได้เปิดบริการธนาคารของโรงเรียน โดยได้รับความร่วมมือจากธนาคารออมสิน สาขาดาวคะนอง ทำการเปิดเมื่อ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2549 เพื่อให้สอดรับกับพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในเรื่องการประหยัด อดออม และเศรษฐกิจพอเพียง

ปีการศึกษา 2551 ทางโรงเรียนได้มีการพัฒนาโครงสร้างรายวิชาของการเรียนโดยเปิดวิชาภาษาญี่ปุ่น และครูชาวญี่ปุ่นมาสอน วิทยาศาสตร์การกีฬา การโรงแรมและการท่องเที่ยว

ปีการศึกษา 2552 โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน ได้พัฒนาโรงเรียนทั้งระบบเริ่มตั้งแต่การปรับปรุงอาคารเรียน หอประชุม ห้องศูนย์การเรียน ห้องสมุด ห้องน้ำ และบรรยากาศสิ่งแวดล้อมสะอาดพร้อมใช้งาน น่าดูและน่าร่มรื่น โรงเรียนได้ติดกล้องวงจรปิดจำนวน 16 จุดเพื่อลดอันตรายและความเสี่ยงของปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้กับนักเรียนและทรัพย์สินของโรงเรียน ทางด้านหน้าของโรงเรียน สถานีตำรวจนครบาลท่าข้าม ได้ติดตั้งสัญญาณไฟอัตโนมัติตรงทางม้าลาย เพื่อความสะดวกและความปลอดภัยต่อนักเรียนและบุคลากรทั้งภายในโรงเรียนและภายนอกโรงเรียน นอกจากนั้นปีการศึกษา 2552 โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบาง ขุนเทียน ได้รับความไว้วางใจ จากผู้บริหารให้เป็นสถานที่เปิดรับนักเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยธนบุรี อักษรย่อ “ส.ก.ธ.” โดยเปิดในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 5 ห้องเรียน มีนักเรียนประมาณ 300 คน เป็นสถานที่เรียนเบื้องต้นนับว่าเป็นเกียรติประวัติของโรงเรียนอย่างยิ่ง

ปีการศึกษา 2553 โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน ได้พัฒนาสภาพแวดล้อมของโรงเรียนโดยได้รับความอนุเคราะห์จาก อดีตท่าน ส.ส.สากล ม่วงศิริ ส.ก.สาทร ม่วงศิริ และทีมงาน ส.ข.ทุกท่าน ที่ได้ประสานงาน จัดสรรงบประมาณเพื่อปรับปรุงถนน และสนามหญ้าภายในโรงเรียนทำให้บรรยากาศ และสภาพแวดล้อมภายในและนอกโรงเรียน มีภูมิทัศน์สวยงามมีน้ำพุหน้าโรงเรียนทำให้สวยงามน่ามอง นอกจากนั้นยังได้จัดบรรยากาศและแหล่งเรียนรู้ ภายในโรงเรียนที่เป็นประโยชน์ เช่นการจัดห้องวิชาทุกกลุ่มสาระ ห้องปฏิบัติการ ห้องศูนย์คอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ห้องปฏิบัติทางภาษา แหล่งเรียนรู้ท้องถิ่น นอกจากนั้นทางโรงเรียนได้เปิดแผนการเรียนได้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันที่ก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีทางด้านอาชีพ เช่น ภาษาต่างประเทศ จีน ฝรั่งเศส ญี่ปุ่น พร้อมทั้งส่งเสริมด้านอาชีพ เช่น การโรงแรมและการท่องเที่ยว

นอกจากนั้น โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน ได้รับความไว้วางใจจากผู้บริหารของ สพฐ.ให้รับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1 ของโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยธนบุรี เป็นปีที่ 3 โดยใช้บุคลากรของโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน ร่วมในการปฏิบัติการสอน

วันที่ 20 มีนาคม 2553 โรงเรียนได้จัดงานร่วมกับศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน ผู้ปกครองและชุมชนจัดงาน “31 ปีคืนสู่เหย้า รัตนโกสินทร์” ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ ก่อตั้งสมาคมศิษย์เก่าขึ้นนับได้ว่าปัจจุบันโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน ได้เติบโต พัฒนาก้าวไกล ทั้งด้านอาคารสถานที่ วิชาการ ทั้งมีบุคลากรที่มีคุณภาพสามารถสร้างสรรค์ศิษย์ให้เป็นคนดี มีความรู้และมุ่งสู่อาชีพ พร้อมทั้งเป็นพลเมืองที่ดีของชาติสืบไป นับว่า ผู้อำนวยการโรงเรียน นายพนัส พัฒนรัฐ ได้ประกอบคุณงามความดี สร้างสรรค์โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน มีความเจริญก้าวหน้าอย่างอเนกอนันต์ และท่านได้เกษียณอายุราชการ เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2553

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2554 นายชัยสิทธิ์ ดอนท้วม ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวัดดุสิตาราม วิทยฐานะ ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน ซึ่งท่านมีประสบการณ์ ในการดำรงตำแหน่งผู้บริหารโรงเรียนมาแล้ว 14 ปี และได้ตระหนักถึงความสำคัญของการจัดการศึกษา ตลอดจนมีความมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมสนับสนุนคุณภาพของผู้เรียนให้ก้าวทันกับโรงเรียนชั้นนำของประเทศ พร้อมที่จะก้าวไปสู่การเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล รวมถึงการส่งเสริมสนับสนุนความเจริญก้าวหน้าของครูเพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้เกิดขึ้นกับครู นักเรียน และบุคลากรในการทำงานร่วมกันอย่างมีความสุขต่อไป

วันที่ 9 มกราคม 2558 นายธนิต ทองธัญญะ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดอินทาราม วิทยฐานะ ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน ซึ่งท่านมีประสบการณ์ ในการดำรง ตำแหน่งผู้บริหารโรงเรียนมาแล้ว 4 ปี และได้ตระหนักถึงความสำคัญของการจัดการศึกษา ตลอดจนมีความมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมสนับสนุนคุณภาพของผู้เรียนให้ก้าวทันกับโรงเรียนชั้นนำของประเทศ พร้อมที่จะก้าวไปสู่การเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล รวมถึงการส่งเสริมสนับสนุนความเจริญก้าวหน้าของครูเพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้เกิดขึ้นกับครู นักเรียน และบุคลากร ในการทำงานร่วมกันอย่างมีความสุขต่อไป

วันที่ 27 ตุลาคม 2559 นายวิธาน พรหมสินธุศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม วิทยฐานะผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน ซึ่งท่านมีประสบการณ์ ในการดำรงตำแหน่งผู้บริหารโรงเรียน 6 ปี และได้ตระหนักถึงความสำคัญของการจัดการศึกษา ตลอดจนมีความมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมสนับสนุนคุณภาพของผู้เรียนให้ก้าวทันกับโรงเรียนชั้นนำของประเทศ พร้อมที่จะก้าวไปสู่การเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล รวมถึงการส่งเสริมสนับสนุนความเจริญก้าวหน้าของครูเพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้เกิดขึ้นกับครู นักเรียน และบุคลากร ในการทำงานร่วมกันอย่างมีความสุขต่อไป