กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

( Social Studies, Religion and Culture Department )